תקנון תחרות האתגר המנצח

ברוכים הבאים לתחרות "האתגר המנצח" אשר נערכת בכפוף ובהתאם לתנאים ולהוראות המפורטים בתקנון זה ("התקנון"). 

1. כללי

1. הוראות התקנון נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הן פונות לגברים ולנשים כאחת. 

2. להגדרות הבאות בתקנון תהיינה המשמעות הנקובה לצידן:

"משתתף"
כל אדם שנרשם לתחרות מעל גיל 18, או אשר גילו אינו עולה על 18 שנים במועד ההרשמה, ובתנאי שניתן במועד ההרשמה אישור בכתב להשתתפות הקטין בתחרות על ידי אחד מהוריו או אפוטרופוס חוקי אחר, בהתאם לנוסח שהועבר על ידי עורכת התחרות. 

"משימות התחרות"
משימת ה"פרס היומי", משימת "טורניר הכוכבים" ומשימת "אליפות הלייקים", כמפורט בסעיף 4.1.. 

"עורכת התחרות"
חברת פאפאיה גיימינג בע"מ. 

"תקופת התחרות"
כהגדרתה בסעיף ‎2.1 להלן.

2. תקופת התחרות  

3. התחרות תנוהל ותיערך על ידי עורכת התחרות החל מיום 5 בנובמבר, 2023 ועד ליום 18 בנובמבר, 2023 (כולל) ("תקופת התחרות").

4. על אף האמור, עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להאריך, או לקצר את תקופת התחרות או כל אחד משלביה, או לבטל את התחרות או כל אחד משלביה, מכל סיבה הנראית לה כסבירה והולמת לעניין זה, ולא תשמע או תתקבל כל דרישה או טענה לעניין זה.

3. הזכאים להשתתף בתחרות

1. התחרות מיועדות לשלושת הקבוצות הבאות:

א. עובדי עורכת התחרות ובני משפחותיהם. לעניין סעיף זה, "בן משפחה" משמעו בן זוג/ילדים.
ב. אורחי מלון "יערים, מעלה החמישה", בני קיבוץ/יישוב זיקים ונתיב העשרה.
ג. אורחי מלון "רויאל ביץ׳ תל אביב", בני קיבוץ/יישוב נתיב העשרה. 

2.התחרות אינה מיועדת למי שאינו נמנה מבין הקבוצות הנ"ל. 

4. כללי התחרות ואופן ההשתתפות בה 

3. במהלך תקופת התחרות, החברה תקיים תחרות נושאת פרסים בין המשתתפים, בעלת שלושה אתגרים:

א. אתגר הפרס היומי – אתגר תחרותי כמותי מבוסס יכולת נושא פרסים יומיים.
ב. אתגר טורניר הכוכבים – אתגר שמעודד את המשתתפים לבצע משימה מידי יום, ובתום תקופת התחרות המשתתף שביצע את כמות המשימות הרבה ביותר במסגרת טורניר הכוכבים יזכה בפרס.
ג. אליפות הלייקים – אתר שמעודד את המשתתפים לשתף את סרטוני האתגרים שלהם עם שאר משתתפי התחרות על מנת שיבחרו את הביצוע המקורי והמיוחד ביותר מבין כלל ביצועי המשימות. 

2. במהלך התחרות, המשתתפים יקבלו מידי יום שתי משימות יומיות (משימת "הפרס היומי" ומשימת "טורניר הכוכבים") לפי קבוצת הגיל שאליה הם משתייכים. קבוצות הגיל יהיו להלן:

א. קבוצה 1 – גילאי 4-7;
ב. קבוצה 2 – גילאי 8-12;
ג. קבוצה 3 – גילאי 13-18;
ד. קבוצה 4 – גיל 18 ומעלה. 

3. עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המשתתפים בתחרות בכללותה וכן בכל קבוצת גיל, ושומרת לעצמה את הזכות לא לאפשר למשתתפים נוספים להירשם לתחרות מכל סיבה שהיא. 

4. טרם תחילת התחרות, עורכת התחרות תספק למשתתפים ערכה ובה ציוד ואביזרים לביצוע משימות התחרות. במידה ויש מספר משתתפים בכל משפחה, כל משפחה תקבל ערכה אחת. ייתכן שבחלק מן המשימות יאלצו המשתתפים לבצע את משימות התחרות באמצעות חפצים נוספים שאותם ישיגו בצורה עצמאית ומבלי עזרתה של עורכת התחרות.

5. הוראות בדבר משימות התחרות יופצו מידי יום בקבוצת ווטסאפ ייעודית שתיפתח עבור התחרות ולמשך תקופת התחרות.

6. המשתתפים יצטרכו לבצע את שתי משימות התחרות בהתאם להוראות. על המשתתפים לשלוח מידי יום עד השעה 19:00 (אלא אם נקבע אחרת על ידי עורכת התחרות) למנהל קבוצת הווטסאפ הייעודית סרטון עבור הביצוע של כל משימה ממשימות התחרות בנפרד.

7. שליחת הסרטון תתבצע באופן הבא:

א. יישלח סרט אחד בלבד לכל אחת ממשימות התחרות (במקרה שיישלחו מספר סרטונים, הסרטון הראשון שנשלח ביחס לאותה משימת התחרות הוא זה שייבדק על ידי עורכת התחרות)

ב. בתיאור הסרטון ירשום המשתתף תיאור של הפרמטרים לניצחון, כפי שהוגדרו על ידי עורכת התחרות בתיאור המשימה. 

ג. על כל משתתף לשלוח את הסרטון מאותו מספר טלפון  לאורך כל תקופת התחרות.

ד. על הסרטון להיות ברור ולהציג בצורה אמיתית את המשימה שהתבצעה. 

8. עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לפסול סרטון מהשתתפות בתחרות מכל סיבה. 

9. בנוסף לשליחת הסרטון במסגרת משימות התחרות, המשתתפים יהיו זכאים מידי יום לשלוח את סרטון האתגר שביצעו לתחרות "אליפות הלייקים" לקבוצת הווטסאפ המוזכרת לעיל. על מנת להשתתף בתחרות "אליפות הלייקים", על המשתתפים לשלוח את סרטון האתגר שלהם במידה והם סבורים כי הסרטון הינו מיוחד או יוצא דופן באיזושהי צורה. 

10. מובהר בזאת שהחברה לא תהיה אחראית לכל כשל במערכות וברשתות התקשורת, בחומרה ובתוכנה של מי מהמשתתפים. 

11. הזוכה מידי יום באתגר "הפרס היומי" ייבחר לפי הקריטריונים שהוגדרו במשימה. הקריטריונים הינם קריטריונים אובייקטיבים שונים, וההחלטה של עורכת התחרות היא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והיא תהיה סופית ומוחלטת ולא תישמע או תתקבל כל טענה או דרישה מכל סוג שהוא בקשר לכך.

12. הסרטון, תיאור הסרטון וכל הודעה בקבוצת הווטסאפ לא יכללו כל תוכן לא חוקי, תוכן הסותר את תקנת הציבור, לרבות, תוכן שהוא בגדר לשון הרע, פוגעני, חומר שנאה, תוכן המפר זכויות קניין רוחני (לרבות זכויות יוצרים) או כל זכויות של צדדים שלישיים, תוכן המפר את פרטיותו של אדם, תוכן המכיל תכנים פורנוגרפיים או תכנים למבוגרים, פגיעה בבעלי חיים, תוכן המבזה קבוצה על בסיס דת, מוצא אתני, לקות, מגדר, גיל או נטייה מינית, תוכן שהוא בגדר תרמית, תועבה, טעם רע, או כל תוכן אשר פוגע במוניטין של מותגי החברה או בשם הטוב של החברה. החברה תהיה זכאית, על פי שיקול הדעת המוחלט והבלעדי שלה, למנוע מכל משתתף אשר כלל תוכן אסור כמפורט לעיל מלהשתתף בתחרות או לפסול זכייה בפרס ולא תתקבל כל טענה או דרישה לעניין זה.  

5. הפרס ואופן מימושו

13. במשימת הפרס היומי, יוכרז זוכה יומי לכל אתגר בכל קבוצת גיל. ההכרזה וקבלת הפרס יתבצעו ביום שלאחר ביצוע המשימה ושליחת הסרטון. יובהר כי הפרסים לזוכים במשימת הפרס היומי עשויים להשתנות מעת לעת בין ימי תקופת התחרות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות.

14. במסגרת טורניר הכוכבים, בתום תקופת התחרות יזכה מי שביצע את כמות המשימות הגדולה ביותר בסוני פלייסטיישן 5, או כל פרס אחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות.

15. במסגרת אליפות הלייקים, בתום תקופת התחרות יזכה מי שהעלה את הסרטון שלו מבצע את אחד האתגרים היומיים או את משימת טורניר הכוכבים לקבוצת הווטסאפ הייעודית וקיבל את מירב ההצבעות ממשתתפי התחרות. הזוכה באליפות הלייקים יזכה בערכת מתנות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות.
 
16. הפרסים ישלחו לזוכים בכתובתם הנוכחית במלון הרלוונטי או לכתובת אחרת ברחבי גוש דן כפי שתימסר לעורכת התחרות על ידי הזוכים. במידה והזוכה שוהה מחוץ לאזורים אלו, הפרסים ימתינו במשרדי עורכת התחרות, בכתובת המסגר 35, תל אביב-יפו למשך 30 יום מתום תקופת התחרות. 

17. משתתף אשר קיבל הודעה רשמית מעורכת התחרות על זכייתו ייחשב לזוכה, ובלבד שעמד בכל התנאים שנקבעו בתקנון זה.

18. הפרסים אינם ניתנים למכירה, החלפה, או המרה בכסף או בשווה כסף, או בפרס אחר על ידי הזוכה. 

19. במקרה שעורכת התחרות אינה מסוגלת ליצור קשר עם זוכה או שהמשתתף אינו משתף פעולה עם החברה, תוך פרק זמן סביר, בין אם בשל העובדה שהמשתתף סיפק פרטי קשר לא מלאים, לא מדויקים או מכל סיבה אחרת, שאינה קשורה לעורכת התחרות, אז עורכת התחרות תהיה רשאית לבטל את הזכייה או לעשות בפרס כפי שהיא רואה לנכון, כולל בחירת זוכה חליפי על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולזוכה המקורי או לכל משתתף אחר לא יהיו טענות בנוגע לעניין. הוראות תקנון זה יחולו על כל זוכה חליפי, בשינויים המחויבים.

20. הזכאות של משתתף לזכות בפרס תיבחן בקפידה בהתאם להוראות הדין החל ובכפוף להוראות תקנון זה. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ו הדין החל, החברה או מי מטעמה מוסמכת לפסול משתתף או לא להעניק את הפרס לזוכה, באם זכה בדרך של עבירה, מעשה שאינו תואם לדין החל או לתקנון זה, או בדרך שאינה הוגנת ושאינה עולה בקנה אחד עם ערכי התחרות, מכל היבט שהוא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

21. יובהר בזאת כי הפרסים הינם מתנתם של ספקים חיצוניים שאינם קשורים לעורכת התחרות והם יוענקו לזוכים על אחריותם של הספקים, ומבלי שלעורכת התחרות תהא כל אחריות בעניין. עורכת התחרות אינה אחראית לטיב הפרס, איכותו, או כל תקלה אשר תתגלה בו, ובכלל זה עורכת התחרות אינה מתחייבת למועד הגעת הפרס לזוכה. המשתתפים פוטרים ומוותרים בהשתתפותם בתחרות על כל טענה או תביעה כלפי עורכת התחרות בקשר עם מתן הפרסים לרבות לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש או איחור במימוש הפרס, או כל פגם אחר, אשר ייגרם לפרס, יתגלה בו, או ייגרם בעקבות מימוש הפרס. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי עורכת התחרות אינה אחראית כלפי הזוכים לכל נזק גוף או רכוש או אחר אשר ייגרם להם בשל השימוש בפרס כלשהו.

6. פרטיות 

22. בעצם מסירת פרטים מתן גישה למידע או כל תוכן אחר של המשתתף או אודותיו ("המידע"), כל משתתף מסכים כי ייעשה שימוש במידע אך ורק לצורך ניהול התחרות, לרבות לצורך יצירת קשר עם הזוכה או לצורך חלוקת הפרס (לפי העניין). שימוש כזה במידע לא ייחשב כפגיעה בפרטיות, והחברה או מי שפועל מטעמה, לא ייחשבו כמי שפוגעים בפרטיות של המשתתף.

23. במידה והמידע שהגיע לידי עורכת התחרות שייך למשתתפים קטינים, החברה מתחייבת למחוק מידע זה לאחר מיצוי וסיום התחרות. 

24. מובהר כי לא חלה על אף משתתף (ובכלל זה על מי מהוריו או אפוטרופוס חוקי אחר, לפי העניין, ככל שמדובר בקטין) שום חובה חוקית למסור את המידע לחברה. עם זאת, ככל שאותו משתתף יבחר שלא למסור לחברה את המידע הנדרש – הוא לא יוכל להשתתף בתחרות או לקבל את הפרס, ומסירת המידע לחברה נעשית על פי רצונו החופשי ובהסכמתו של המשתתף.

25. מבלי לפגוע באמור בתקנון זה לעיל ובכפוף לכל דין, החברה לא תעביר לצדדים שלישיים, את המידע של כל משתתף בתחרות, אלא במקרים המפורטים להלן: (א) לצדדים שלישיים כנדרש לצורך ניהול התחרות או תיאום מימוש הפרס; (ב) במקרה שהמשתמש הפר את תנאי התקנון, כפי שיידרש לצורך שמירה על זכויות החברה; (ג) ככל ויינתן צו על ידי רשות מוסמכת המורה לחברה לעשות כן; ו-(ד) בכל מקרה שהחברה תסבור כי חשיפת המידע דרושה לצורך מניעת נזק לגוף, לרכוש המשתתפים, לצד שלישי, או כדי להגן על האינטרסים הלגיטימיים של החברה.

26. הפרסים יחולקו לזוכים בכפוף להצגת פרטים מזהים כנדרש על ידי עורכת התחרות, וחתימה על אישור בדבר קבלת הפרס ועל כתב הסכמה לשימוש בפרטי הזוכה לצורכי פרסום במסגרת התחרות.

7. קניין רוחני 

27. כל זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג), לרבות בין השאר ולא רק, סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות יוצרים וכדומה, בין אם זכויות אלה רשומות ובין אם לאו, בקשר לתחרות, לרבות אלו הכלולים במסגרת עמודי נחיתה של התחרות או בפרסומים השונים בקשר לתחרות, הם רכושם הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים (לפי העניין), ויישארו רכוש בלעדי של החברה או של צדדים שלישיים כאמור.   

28. על כל משתתף חל איסור למכור, לשנות, להעתיק, לפרסם, לשדר, להציג, לעשות פעולות של הנדסה הפוכה, או להכין יצירות נגזרות מכל סוג או מתאר, מכל מידע או תוכן אשר נכללים במסגרת עמודי נחיתה של התחרות או בפרסומים השונים בקשר לתחרות ללא אישור מוקדם ובכתב של החברה או של הצדדים שלישיים הרלוונטיים (על פי העניין), ועל כל משתתף להימנע מלבצע כל פעולה העשויה להוות הפרה של זכויות הקניין הרוחני של החברה או של הצדדים השלישיים האמורים, ללא הסכמה מוקדמת ובכתב של גורמים אלה. 

29. כל משתתף מעניק לחברה רישיון בלתי חוזר, עולמי, ללא כל תמלוגים, בלתי מוגבל, ניתן להעברה, עם אפשרות להעניק רישיונות משנה ללא הגבלה בזמן, לעשות שימוש מכל סוג שהוא בתמונות ובמשפטים הנלווים להן, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, לרבות העתקה, שינוי, פרסום או ביצוע כל עבודה נגזרת. למשתתף לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כנגד החברה או מי מטעמה בקשר עם השימוש בתכנים כאמור, לרבות זכות לקרדיט, תמורה ותמלוגים עבור שימוש כאמור.

30. כל משתתף מצהיר ומתחייב בזאת כי יש בידיו את כל ההסכמות והאישורים הנדרשים לצורך העלאת התמונות, לרבות הסכמות של צדדים שלישיים, ככל והדבר נדרש, על פי דין והוא יימנע מלהעלות תמונות לרשת האינסטגרם ללא הסכמות ואישורים כאמור.

8. שונות

31. עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאיו והוראותיו של תקנון זה מעת לעת, וכן היא תהיה רשאית להביא את התחרות לידי סיום, לבטל את התחרות, או להכניס בה שינויים, לרבות על ידי שינוי הפרס, בכל שלב של התחרות, בהודעה באמצעי התקשורת השונים או למשתתפים עצמם, והכל באופן סביר לפי נסיבות העניין. למשתתפים לא תהיה כל טענה בקשר לתיקון התקנון, סיום התחרות או שינוי תנאי התחרות כאמור לעיל.

32. בעצם השתתפותו בתחרות, ייחשב המשתתף כמי שקרא את כללי תקנון זה ומסכים להם ולכל התנאים הנכללים בהם.

33. ההשתתפות בכל שלב של התחרות היא באחריותו הבלעדית של המשתתף. עורכת התחרות או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק גוף או רכוש או כל נזק אחר, הפסד, הוצאה או אובדן, מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, אשר נגרם או ייגרם למשתתף או לצדדים שלישיים כתוצאה או בקשר עם השתתפותו של המשתתף בכל שלב משלבי התחרות או בקשר עם זכייתו בתחרות או בקשר עם השימוש בפרס.

34. מובהר כי כל סיכול, עיכוב, הפרעה או כל דבר בעל אופי דומה בתחרות או לקיום התחייבויותיה של החברה תחת תקנון זה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה מכח עליון (כהגדרתו להלן), לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה, לא יקנו למשתתף כל זכות או סעד והמועד לקיום החיוב יוארך עד לתום המניעה כאמור. בסעיף זה "כח עליון" משמעו שריפה, הצפה, רעידות אדמה, תנאי מזג-אוויר ואירועי טבע, אירועי מלחמה וטרור (ובכלל זה ׳מלחמת חרבות ברזל׳), התפרצויות, מהומות, מחלות מדבקות או מגפות (לרבות אך לא רק נגיף הקורונה), שביתות, השבתות, סגרים, או אירועים שלא ניתן היה לצפות אותם ושאינם בשליטתה של החברה. החברה תעשה את מירב המאמצים הסבירים בנסיבות העניין לקיים התחייבויותיה, אולם על אף האמור לעיל, ככל ועיכוב כאמור יעלה על משך תקופה של 90 יום, החברה תהיה רשאית לא לקיים התחייבויות כאמור, מבלי שהדבר יהווה הפרה מצד החברה ומבלי שהדבר למשתתף או זוכה כל סעד או פיצוי מהחברה.

35. עובדת הזכייה של המשתתף הזוכה בתחרות עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת באמצעי התקשורת השונים (לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתרי אינטרנט ובמדיה חברתית), וזאת בכפוף לדין החל.

36. האחריות למסור את כל הפרטים הנדרשים במסגרת ההשתתפות בתחרות בצורה מלאה ומדויקת חלה על המשתתף עצמו, ועורכת התחרות או כל מי שפועל מטעמה שומרים לעצמם את הזכות לפסול משתתף או זוכה שלא יעשה כן, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תשמע או תתקבל טענה כלשהי מכל צד בעניין זה.

37. במקרה של סתירה או אי התאמה כלשהן בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בכל אמצעי תקשורת ביחס לתנאי התחרות, תגברנה הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין.

38. הדין החל על התחרות וכל הנובע ממנו הוא דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית ביחס לכל נושא הקשור לתחרות זה תהא אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו ולאף בית משפט אחר לא תהא סמכות בעניין.

עורכת התחרות מאחלת למשתתפים בהצלחה!

* * *